Monitoring aktywności szkodników żywności

Zabezpieczenie przeciw gryzoniom

Zabezpieczenie zakładu przeciw gryzoniom ( myszom, szczurom, nornicom... ) 

W zależności od typu i ilości zabudowań teren zewnętrzny zabezpieczamy systemem jedno lub wielopierścieniowym. Rozmieszczając stacje trutek nie bazujemy na schemacie matematycznym ustawiając stacje co określoną odległość a wybieramy punkty, w których bazując na lustracji terenu zewnętrznego oraz 25 letnim doświadczeniu wiemy, że gryzoń chętnie się zatrzyma i pobierze truciznę. Karmniki deratyzacyjne (stacje trutek) są zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieuprawnione, przymocowane do podłoża, czytelnie oznaczone o zagrożeniu zatruciem tekstem oraz grafiką. Wszystkie stacje są ponumerowane zgodnie z planem dołączanym do procedury zabezpieczenia zakładu przeciw szkodnikom żywności.

Stacje kontrolowane raz w miesiącu są każdorazowo czyszczone i uzupełniane trucizną. W razie stwierdzenia, że trutka jest zabrudzona, zmieniła konsystencję lub karmnik deratyzacyjny jest/był zalany rodentycydy są wymieniane na świeże, a zmiany odnotowywane są na karcie kontroli stacji trutek a następnie na raporcie gryzoni.

 

 

Zabezpieczenie zakładu mięsnego, zabezpieczanie ubojni, zabezpieczanie młynów, zakładów produkcji zywności, przetwórstwa ryb, produkcji napojów, zabezpieczanie restauracji, barów, pubów i innych punktów gastronomicznych, zabezpieczanie sklepów, marketów, supermarketów, zabezpieczanie przeciw szkodnikom stacji paliw wraz z gastronomią, 

Zabezpieczenie przeciw insektom

Zabezpieczenie zakładu przeciw insektom latającym oraz pełzającym polega na wytyczeniu newralgicznych punktów, w których bazując na lustracji terenu zewnętrznego oraz 25 letnim doświadczeniu wiemy, że insekt ma największe szanse wystąpienia ( uzupełniając o punkty krytyczne dostaw, pomieszczenia socjalne oraz szatnie pracownicze ). Następnie rozmieszczamy odpowiednie markery, detektory feromonowye, pułapki feromonowo-klejące, lampy owadobójcze i dostarczamy listy działań korygujących, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zakładu.

Najczęściej występujące insekty latające:

 • Mucha
 • Omacnica
 • Mklik
 • Osa
 • Szerszeń

Najczęściej występujące insekty pełzające:

 • Mrówki
 • Prusaki
 • Karaluchy
 • Trojszyki
 • Wołek Zbożowy
 • Larwy Omacnicowatych
 • Krocionogi

Punkty kontrolowane raz w miesiącu są każdorazowo czyszczone i uzupełniane feromonem lub wkładem klejowym. W razie stwierdzenia insektów, informacje na temat miejsca wystąpienia, gatunku, liczebności itp. są naniesione na kartę kontroli insektów, a następnie przeniesione na raport insektów.

 

 

Zabezpieczenie zakładu mięsnego, zabezpieczanie ubojni, zabezpieczanie młynów, zakładów produkcji zywności, przetwórstwa ryb, produkcji napojów, zabezpieczanie restauracji, barów, pubów i innych punktów gastronomicznych, zabezpieczanie sklepów, marketów, supermarketów, zabezpieczanie przeciw szkodnikom stacji paliw wraz z gastronomią.

Lista działań korygujących

Pierwszą listę działań korygujących zamawiający otrzymuje przy pierwszej wizycie na monitoringu szkodników po lustracji wstępnej zakładu. Lista zawiera spis wszystkich odnalezionych na dzień lustracji punktów, które zmniejszają zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami oraz insektami. Lista z aktualną datą zawiera opis działań, które zakład powinien wykonać aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się myszy, szczurów, much, omacnic, mklików, karaluchów, prusaków innych karaczanów i szkodników na teren zakładu. 

Zestaw działań kontrolnych jest przekazywany do działu jakości, przekazywane są również ustnie praktyczne wskazówki w jaki sposób można dane zagadnienia rozwiązać w sposób skuteczny i tani.

Lustracja wstępna zakładu i otoczenia

Lustracja wstępna ma na celu ustalenie insektoszczelności i gryzonioszczelności zakładu. Zarówno zagrożeń płynących z otoczenia, przepływu surowców i ruchu pracowników.

Kontrola z zewnątrz: 

Wnikliwie analizujemy lokalizację zakładu, zwracjąc uwagę na otoczenie. Zbiorniki wodne w pobliskim otoczeniu wpływają na przykład na zwiększenie zagrożenia ze strony komarów czy szczurów. Podczas lustracji ściśle kontrolujemy ogrodzenie zakładu, opisując niezbędne do usunięcia nieszczelności i wykryte drogi przedostawania się gryzoni na teren zewnętrzny zakładu. Kontrolowane są również ściany zewnętrzne budynków należących do zakładu. 

Kontrola od wewnątrz:

Przeprowadzenie lustracji wewnątrz ukazuje newralgiczne punkty, i pozwala precyzyjnie umieścić punkty kontrolne do przeprowadzania monitoringu. Uwidacznia także miejsca i obszary najmocniej zagrożone na przedostawanie się, ewentualne zagnieżdżanie oraz rozmnażanie się szkodników 
Wykrywane są często nieuszczelnione otwory wokół rur odpływowych w pomieszczeniach sanitarnych, nieszczelne kratki ściekowe, 

Procedura zabezpieczenia zakładu przeciw szkodnikom żywności

Procedura jest najważniejszym, i pierwszym dokumentem wręczanym koordynatorom działów jakości. W jej skład wchodzi: 

 • Plan rozmieszczenia stacji trutek, detektorów, markerów, lamp, chwytaczy itp. punktów kontrolnych wraz z legendą,
 • Sekcja dotycząca zabezpieczenia zakładu przeciw insektom pełzającym oraz latającym,
 • Sekcja dotycząca zabezpieczenia zakładu przeciw gryzoniom,
 • Karty charakterystyki używanych rodentycydów oraz feromonów,
 • Atesty produktów wykorzystywanych do zabezpieczenia zakładu przeciw szkodnikom żywności,
 • Umowa zabezpieczenia zakładu 
 • Analiza zagrożeń*
 • Pierwsza lista działań korygujących wpływających na ochronę zakładu.

* - Analiza zagrożeń utworzona oraz dostarczona w zależności od systemu jakości wdrożonego w zakładzie

Monitoring szkodników żywnośći

Monitorowanie szkodników żywności ma na celu wczesne wykrycie szkodnika, odłowienie pierwszych wystąpień szkodników, systematyczne sprawdzanie natężenia ich występowania zarówno na terenie zewnętrznym jak i wewnątrz zakładu, planowanie strategii zwalczania i uniemożliwiania przedostawania się gryzoni oraz insektów na teren zabezpieczanego zakładu.

Miesięczny monitoring szkodników prowadzony jest po podpisaniu umowy na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia dla obu stron. Po zakończonej inspekcji wystawiany jest komplet dokumentów dla wglądu służb sanitarnych.
W skład dokumentacji wchodzi:

 • Miesięczny raport aktywności gryzoni na podstawie przeprowadzonej kontroli,
 • Miesięczny raport aktywności insektów na podstawie przeprowadzonej kontroli,
 • Karta kontroli stacji trutek gryzoni,
 • Karta kontroli markerów wabiących / detektorów feromonowych / pułapek klejowych wykrywających różne gatunki występujących szkodników.

W razie potrzeby dołączone zostają:

 • Lista działań korygujących.
 • Aktualizacja planu zabezpieczenia zakładu przeciw szkodnikom żywnoś

Profesjonalizm zabezpieczenia zakładu potwierdzają certyfikaty ze standardami bezpieczeństwa HACCP, IFS/BRC, AIB, TACCP

Zaufali nam

 

IKEA Industry, SUEMPOL, HOOP, PKN DUDA, PSS SPOŁEM, ZM ŁUNIEWSCY, STÓŁ POLSKI, NETTER, EKO-NATURA, CZARY-NATURY, HOTEL TRIO, AGRIPOL i wielu innych